ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Издатель: Даугавпилсский Университет
Регистрационный номер: 000702889
№ регистрационного удостоверения: M 000331
Год основания: 2004 год
ISSN: 1691-1881 (print)
ISSN: 2592-8562 (online)

Чтобы открыть выпуск журнала, нажмите на иконку "" для скачивания выпуска используйте "". Чтобы ознакомиться с содержанием журнала, выберите номер выпуска

Автор(ы)Название статьистр.
Socioloģija / Sociology / Социология
Andrius Segalovicius MEASURING CONSUMERISM: ATTITUDES TOWARD HOUSING OF LITHUANIAN LARGEST CITIES INHABITANTS
Patērnieciskuma novērtēšana: Lietuvas lielāko pilsētu iedzīvotāju attieksme pret mājokli
Измерение консьюмеризма: отношение жителей крупнейших городов Литвы к жилью
7
Lilija Kublickiene, Alina ŽvinklieneINSTITUTIONALIZATION OF GENDER EQUALITY POLITICS AND CURRENT GENDER GAPS IN THE BALTIC STATES
Gendera vienlīdzības institucionalizācija un mūsdienu sieviešu un vīriešu vienlīdzības stāvoklis Baltijas valstīs
Институционализация гендерного равенства и современнoе состояние равенства мужчин и женщин в странах Балтии
15
Ekonomika / Economics / Экономика
Edmunds ČižoASSESSMENT OF CONVERGENCE PROCESSES OF THE FINANCIAL MARKETS` DEPTH IN THE EU MEMBER STATES
ES valstu finanšu tirgus dziļuma konverģences procesu novērtējums
Оценка процессов конвергенции глубины финансовых рынков в странах ЕС
33
Nataliia Stukalo, Anastasiia SimakhovaSOCIAL CONTOURS OF GREEN ECONOMY
Zaļās ekonomikas sociālā kontūra
Социальные контуры «зеленой» экономики
46
Tiesībzinātne / Law / Юриспруденция
Stanislaw Sirko, Marzena Piotrowska-TrybullSENSE OF SECURITY AMONG THE CITIZENS OF MUNICIPALITIES IN LIGHT OF THE MILITARY UNITS PRESENCE WITHIN THEIR TERRITORIES
Pašvaldību iedzīvotāju drošības izjūta militāro vienību klātbūtnes viņu teritorijās apstākļos
Чувство безопасности для жителей муниципальных муниципалитетов в свете присутствия воинских частей на их территории
57
Sociālā psiholoģija / Social psychology / Социальная психология
Alona Eisenberg, Svetlana IgnatjevaADAPTATION OF THE ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) DIMENSION METHODOLOGY IN THE ISRAELI LOCAL AUTHORITIES CONTEXT
Organizācijas darbinieku civilās uzvedības novērtšanas metodoloģijas pielāgošana Izraēlas vietējo iestāžu kontekstā
Адаптация методологии измерения организационного гражданского поведения в контексте местных органов власти Израиля
76
ZINĀTNISKĀ DZĪVE / SCIENTIFIC LIFE / НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Aizstāvētie promocijas darbi / Defended doctoral theses / Защищенные промоционные работы
Alina OhotinaINVESTMENT CLIMATE IN LATVIA, LITHUANIA, BELARUS CROSS BORDER REGIONS95
Автор(ы)Название статьистр.
Socioloģija / Sociology / Социология
Soledad Las Heras, Maria Johanna Schouten PARENTHOOD AND EVERYDAY MOBILITIES IN PORTUGAL: A GENDER APPROACH
Vecāku loma un ikdienas mobilitāte Portugālē: dzimumu pieeja
Роль родителей и повседневная мобильность в Португалии: гендерный подход
7
Artur ZimnyPROBLEMS AND CHALLENGES FACING HIGHER VOCATIONAL EDUCATION IN POLAND
Augstākās profesionālās izglītības problēmas un uzdevumi Polijā
Проблемы и задачи высшего профессионального образования в Польше
23
Ekonomika / Economics / Экономика
Ioannis Vidakis, Georgios Baltos, Janis BalodisGEOPOLITICS OF ENERGY VERSUS GEOENERGY OF POLITICS
Enerģijas ģeopolitika salīdzinājumā ar ģeogenerģijas politiku
Геополитика энергии в сравнении с геоэнергией политики
38
Renata Przygodzka, Adam SadowskiPROCESS OF LAND CONSOLIDATION IN POLAND - INSTRUMENTS AND THEIR EFFECTS
Zemes platību konsolidācijas process Polijā - instrumenti un to efekti
Процесс консолидации земель в Польше – инструменты и их эффекты
56
Adam Sadowski, Renata Przygodzka, Barbara Roszkowska-MadraTHE PATCHWORK FIELDS AS A RESULT OF CHANGES IN AGRARIAN STRUCTURE IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
Sadrumstaloti lauki kā rezultāts lauksaimniecības struktūras izmaiņām Polijā pēc pievienošanās Eiropas Savienībai
Раздробленные поля как результат изменений структуры сельского хозяйства в Польше после присоединения к Европейскому Союзу
64
Andrejs Lazdiņš, Dina PoplugaLATVIJAS DEGRADĒTO TERITORIJU IESAISTĪŠANAS TAUTSAIMNIECĪBĀ IESPĒJU RISINĀJUMI
Possible solutions for involvement of brownfield land in economic activity in Latvia
Возможные решения для вовлечения деградированных территорий в хозяйственную деятельность Латвии
75
Sociālā psiholoģija / Social psychology / Социальная психология
Valērijs DombrovskisA MODEL FOR INDIVIDUAL`S MEANING OF LIFE
Indivīda dzīves jēgas modelis
Модель смысла жизни индивида
87
ZINĀTNISKĀ DZĪVE / SCIENTIFIC LIFE / НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Projekti un semināri / Projects and workshops / Проекты и семинары
Viktorija ŠipilovaDAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ NORISINĀJĀS ZINĀTNISKI PRAKTISKO SEMINĀRU SĒRIJA VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMAS EKOSOC-LV PROJEKTA 5.2.3. "LATVIJAS LAUKU UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS PROCESI UN IESPĒJAS ZINĀŠANU EKONOMIKAS KONTEKSTĀ" IETVAROS
Series of scientific and practical seminars of the National Research Program EKOSOC-LV was held in Daugavpils University within the framework of the project 5.2.3. "Processes and opportunities for the development of regions and rural areas of Latvia in the context of the knowledge economy"
В Даугавпилсском Университете прошла серия научно-практических семинаров государственной программы исследования EKOSOC-LV в рамках проекта 5.2.3. «Процессы и возможности развития регионов и сельских территорий Латвии в контексте экономики знаний»
103
Автор(ы)Название статьистр.
Socioloģija / Sociology / Социология
Ilze Koroļeva, Ieva Kārkliņa, Aleksandrs AleksandrovsRURAL SCHOOLS AS MULTIFUNCTIONAL CENTRES: ALTERNATIVE FOR SCHOOL SURVIVAL AND FLOURISHING COMMUNITIES
Lauku skolas kā multifunkcionālie centri: alternatīva skolu izdzīvošanai un kopienu attīstībai
Сельские школы как мультифункциональные центры: альтернатива для выживания школ и развития местных сообществ
7
Ekonomika / Economics / Экономика
Aleksandrs Sakovskis, Vadim ChekalinCOMPARATIVE ANALYSIS OF ORGANIZATION AND FINANCING CAPITAL REPAIRS (RENOVATION) IN MULTI-APARTMENT BUILDINGS IN THE CITIES OF LATVIA AND RUSSIA (CASES OF RIGA AND SAINT PETERSBURG)
Latvijas un Krievijas pilsētu daudzdzīvokļu māju kapitālā remonta (renovācijas) finansējuma un organizācijas salīdzinošā analīze (Rīgas un Sanktpēterburgas piemērs)
Сравнительный анализ организации и финансирования капитального ремонта (реновации) многоквартирных жилых домов в городах Латвии и России (на примере Риги и Санкт-Петербурга)
30
Evgenii Sergeev, Aina ChaplinskaAPPROACHES TO DETERMINATION OF TIME SERIES FOR CALCULATION OF NORMS OF FINANCIAL RATIOS AND THEIR APPLICATION IN LATVIA
Laika rindas noteikšanas pieejas finanšu koeficientu normatīvu aprēķnāšanai un to pielietošana Latvijā
Подходы к определению временного ряда для расчета нормативов финансовых коэффициентов и их применение в Латвии
47
Ludmila SinicaINFORMATION TECHNOLOGY SECTOR IN THE EUROPEAN UNION: THE DIRECT ECONOMIC IMPACT
Informācijas tehnoloģiju sektors Eiropas Savienībā: tiešā ekonomiskā ietekme
Сектор информационных технологий в Европейском Союзе: прямое экономическое влияние
59
Marina SlonimskaNETWORKS DEVELOPMENT AS A FORWARDLOOKING BUSINESS STRATEGY OF ENHANCING THE GLOBAL COMPETITIVENESS
Tīklu attīstība kā tālredzīga biznesa stratēģija globālās konkurētspējas paaugstināšanai
Развитие сетей как дальновидная бизнес-стратегия повышения глобальной конкурентоспособности
76
Tiesībzinātne / Law / Юриспруденция
Dalia Prakapiene, Romas PrakapasEVALUATION OF THE MILITARY CAREER STRUCTURE IN LITHUANIA
Militārās karjeras struktūras novērtēšana Lietuvā
Оценка структуры военной карьеры в Литве
89
Sociālā psiholoģija / Social psychology / Социальная психология
Olga Valtere, Vitālijs RaščevskisALTRUISMA UN EMPĀTIJAS IZTEIKTĪBA PERSONĀM, KAS NODARBINĀTAS ATŠĶIRĪGĀS PROFESIONĀLAJĀS ORIENTĀCIJĀS
Severity of altruism and empathy among persons employed in different professional fields of activity
Выраженность альтруизма и эмпатии у лиц, трудоустроеных в различных профессиональных ориентациях
107
Автор(ы)Название статьистр.
Socioloģija / Sociology / Социология
Aiste Balžekiene, Audrone Telešiene, Jurgita JurkevičieneENVIRONMENTAL COMPENSATION STRATEGIES AND PRACTICES: CASES OF URBAN PUBLIC PARKS IN LITHUANIA AND SWEDEN
Vides zaudējumu kompensācijas stratēģijas un prakses: Lietuvas un Zviedrijas pilsētu sabiedrisko parku gadījumi
Стратегии и практики компенсации потерь окружающей среды: случаи городских общественных парков в Литве и Швеции
7
Lina Garsviene, Jurgita BersenaiteIN PUBLIC SPACE IN LARGEST CITIES OF LITHUANIA FOR THE PERIOD 2006-2015
Noziedzības novērtējums Lietuvas lielāko pilsētu sabiedriskajā telpā 2006.-2015. gados
Оценка преступности в общественных местах крупнейих городов Литвы в 2006–2015 г.
28
Ekonomika / Economics / Экономика
Dovile Rupliene, Lina Garšviene, Dalia RudyteMUNICIPAL FISCAL COMPETITIVENESS AND ITS EVALUATION
Fiskālā konkurētspēja un tās novērtējums municipalitātēs
Фискальная конкурентоспособность и её оценка в муниципалитетах
45
Marian Olinski, Piotr SzamrowskiDIALOGIC FEATURES OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS WEBSITES - RELATIONAL APPROACH
Bezpeļņas organizāciju tīmekļa vietņu dialoga īpašības - komunikatīvā pieeja
Диалогические особенности интернет сайтов бесприбыльных организаций – коммуникативный подход
64
Андрей НиколаевБИЗНЕС-СРЕДА В СТРАНАХ БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА: ВЗГЛЯД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДЕМОГРАФИИ БИЗНЕСА
Biznesa vide Baltijas reģionā: skats no biznesa demogrāfijas viedokļa
Business Environment in the Baltic Region: View from the Business Demography
74
Tatiana BogolibLIVING STANDARDS OF POPULATION AND MANIFESTATION OF SOCIAL EXCLUSION IN UKRAINIAN SOCIETY
Iedzīvotāju dzīves līmenis un sociālās atstumtības izpausmes Ukrainas sabiedrībā
Уровень жизни населения и проявление социального отторжения в украинском обществе
87
Tiesībzinātne / Law / Юриспруденция
Zane SedlovaPRELIMINARY REFERENCE PROCEDURE: SOME HISTORICAL LESSONS
Prejudiciālā nolēmuma procedūra: dažas vēsturiskās mācības
Процедура преюдициального решения: некоторые исторические уроки
101
Sociālā psiholoģija / Social psychology / Социальная психология
Irēna Žukovska, Aleksejs Ruža PESSIMISTIC SUPERSTITIOUS BELIEFS OF OPTIMISTIC LATVIAN STUDENTS
Optimistisko Latvijas studentu pesimistiskās māņticības
Пессимистичные суеверия оптимистичных латвийских студентов
113
Vadims Murašovs, Aleksejs Ruža, Valērijs Dombrovskis, Vitālijs RaščevskisEXPECTING REFUGEES IN LATVIA: REALISTIC AND SYMBOLIC THREATS
Sagaidot bēgļus Latvijā: reālistiskie un simboliskie draudi
Латвия в ожидании беженцев: реалистические и символические угрозы
125
ZINĀTNISKĀ DZĪVE / SCIENTIFIC LIFE / НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Konferences un semināri / Conferences and workshops / Конференции и семинары
Viktorija Šipilova11.STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE "SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2016" -APLIECINĀJUMS CIEŠAI STARPTAUTISKAI SADARBīBAI UN SOCIĀLO ZINĀTŅU IEGULDĪJUMAM REĢIONĀLAJĀ ATTĪSTĪBĀ140
Viktorija Šipilova11TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "SOCIAL SCIENCES FOR REGIONAL DEVELOPMENT 2016" - A CONFIRMATION OF THE CLOSE INTERNATIONAL COOPERATION AND A CONTRIBUTION OF SOCIAL SCIENCES INTO THE REGIONAL DEVELOPMENT146
Автор(ы)Название статьистр.
Ekonomika / Economics / Экономика
Vera Komarova, Saša DrezgičPRICE OF PROGRESS: HUMANITARIAN PRICE OF TECHNOLOGICAL PROGRESS IN THE GLOBAL WORLD
Progresa cena: tehnoloģiskā progresa humanitārā cena globālajā pasaulē
Цена прогресса: гуманитарная цена технологического прогресса в глобальном мире
7
Алексей Хилькевич, Сергей Хилькевич, Даце ШтефенбергаТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ИНФОРMАЦИОННО-КОMMУНИKАЦИОННЫX ТЕXНОЛОГИЙ В ЛАТВИИ
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas uzņēmumu teritoriālais sadalījums Latvijā
The spatial distribution of enterprises of sector of information and communication technologies in Latvia
28
Janīna Stašāne, Oksana Ruža, Olga VolkovaENTERPRENEURIAL POTENTIAL OF YOUNG PEOPLE IN LATVIA:THE CASE OF LATGALE REGION
Jauniešu uzņēmības potenciāls Latvijā: Latgales reģiona gadījums
Предпринимательский потенциал молодёжи в Латвии: пример Латгальского региона
41
Socioloģija / Sociology / Социология
Vladimir MenshikovSOCIAL CLASSES AND CLUSTERS: BASED ON EMPIRICAL EVIDENCE
Sociālās šķīras un klasteri: empīriskā pētījuma pieredze
Социальные классы и кластеры: опыт эмпирического исследования
59
Виктор Воронов, Мария ВороноваКОНСОЛИДАЦИЯ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Polietniskās telpas konsolidācija Krievijas reģionos: iespējas un ierobežojumi
Consolidation of poly-ethnic space in the regions of Russia: opportunities and limitations
73
Tiesībzinātne / Law / Юриспруденция
Vladas TumalavičiusSECURITY OF SOCIETY IN LITHUANIA: CONCEPT AND SCIENTIFIC FUNDAMENTALS IN ITS ENSURING
Sabiedrības drošība Lietuvā: koncepcija un zinātniskie pamati tās nodrošināšanā
Безопасность общества в Литве: концепция и научные основы его обеспечения
92
ZINĀTNISKĀ DZĪVE / SCIENTIFIC LIFE / НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Vera KomarovaICELANDIC-LATVIAN COOPERATION WITHIN THE PROJECT "ROLE OF SOCIAL AND ECONOMIC NETWORKS IN TERRITORIAL DEVELOPMENT (NETWORKS-BASED DEVELOPMENT)"119
Автор(ы)Название статьистр.
Tiesībzinātne / Law / Юриспруденция
Nikita NikiforovLATVIAN, LITHUANIAN AND ESTONIAN EDUCATIONAL SYSTEM FORMATION UNDER THE INFLUENCE OF THE BOLOGNA PRINCIPLES AND DECISIONS
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas izglītības sistēmu attīstība saskaņā ar Boloņas lēmumiem un principiem
Формирование образовательных систем Латвии, Литвы и Эстонии под влиянием Болонских принципов и решений
7
Ekonomika / Economics / Экономика
Алина ОхотинаПРИГРАНИЧНЫЕ РЕГИОНЫ ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, БЕЛАРУСИ – ГДЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ «ТЕПЛЕЕ»?
Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pierobežas reģioni - kur investīciju klimats «siltāks»?
Latvia, Lithuania and Belarus cross border regions - where is the investment climate «warmer»?
27
Sociālā psiholoģija / Social psychology / Социальная психология
Oleg HmilyarSYMBOLIC-PROXEMIC ZONES REGULATION BY PERSONS OF DIFFERENT AGE GROUPS
Dažādu vecuma grupu personu simboliski-proksēmiskās telpas regulācija
Регуляция символично-проксемического пространства лицами разных возрастных групп
48
Vadims Murašovs, Aleksejs Ruža, Vitālijs Raščevskis, Valērijs DombrovskisEXPECTING REFUGEES IN LATVIA: INTERGROUP ANXIETY
Sagaidot bēgļus Latvijā: starpgrupu trauksme
Латвия в ожидании беженцев: межгрупповая тревожность
60
ZINĀTNISKĀ DZĪVE / SCIENTIFIC LIFE / НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Aizstāvētie promocijas darbi / Defended doctoral theses /Защищенные промоционные работы
Viktorija ŠipilovaSTRUCTURAL CHANGES IN MANUFACTURING AND THEIR IMPACT ON ECONOMIC GROWTH75
Pētījumi un projekti / Researches and projects / Исследования и проекты
Vera BoroņenkoCASE STUDIES ON TERRITORY DEVELOPMENT IN ICELAND AND CAMBODIA 90
Автор(ы)Название статьистр.
Социология
Socioloģija / Sociology / Социология
Галина СоколоваСРЕДНИЙ КЛАСС В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Vidusšķira Baltkrievijas Republikā: stāvoklis un funkcionēšanas problēmas
Middle class in the Republic of Belarus: state and the problems of functioning
7
Ekonomika / Economics / Экономика
Екатерина Галешова, Елена ВанкевичКАДРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ОЦЕНКА РИСКОВ И ПОТЕНЦИАЛА
Personālvadība Baltkrievijas Republikas organizācijās: risku un potenciāla novērtējums
Human resources management activities in organizations of the Republic of Belarus: assessment of risks and the potential
23
Jaroslaw MioduszewskiTHE INFLUENCE OF PROPRIETORIAL CHANGES IN PUBLIC SECTOR OF AGRICULTURE AGRARIAN STRUCTURE IN POLAND
Lauksaimniecības valsts sektora īpašumtiesību izmaiņu ietekme uz lauksaimniecības struktūru Polijā
Влияние изменений прав собственности в государственном сельскохозяйственном секторе на структуру сельского хозяйства в Польше
45
Kaspars Steinbergs, Renate CaneCRISIS MANAGEMENT AND COMMUNICATION AT FILM STUDIOS IN LATVIA
Krīzes menedžments un komunikācija Latvijas filmu studijās
Антикризисное управление и коммуникация на латвийских киностудиях
60
Sociālā psiholoģija / Social psychology / Социальная психология
Margarita Nesterova, Svetlana Ignatjeva, Aleksejs RuzaADAPTATION IN LATVIA OF SCALES OF PERSONAL AND GENERAL BELIEF IN A JUST WORLD
Personīgās un vispārejās ticības taisnīgai pasaulei skalu adaptācija Latvijā
Адаптация в Латвии шкал общей и личной веры в справедливый мир
76
ZINĀTNISKĀ DZĪVE / SCIENTIFIC LIFE / НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Konferences un semināri / Conferences and workshops / Конференции и семинары
Sasa Drezgic, Vera BoronenkoINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE/ROUND TABLE "REFORMS TOWARDS MORE DECENTRALIZED GOVERNMENTS AND RELATED PROBLEMS OF SUBSTANTIAL EFFECTS ON FISCAL CONSOLIDATION EFFORTS"87
Aizst‚vÁtie promocijas darbi / Defended doctoral theses / Защищенные промоционные работы
Jelena LonskaASSESSMENT OF TERRITORIAL STATE OF DEVELOPMENT IN LATVIAN REGIONS90
Aivars StankevicsTHE ROLE OF THE HIGHER EDUCATION IN THE INCREASING OF PERFORMANCE OF A REGION100
Rets RenemanisSOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT OF LATVIAN ONCOLOGY SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN REGIONS108
Автор(ы)Название статьистр.
Socioloģija / Sociology / Социология
Valeriy NikolayevskyySOCIAL SECURITY CONCEPT IN FUNCTIONAL AND NEOFUNCTIONAL PARADIGM
Sociālā drošība funkcionālajā un neofunkcionālajā paradigmā
Понятие социальной безопасности в функциональной и неофункциональной парадигме
7
Ekonomika / Economics / Экономика
Rukhsana Kalim, Muhammad Shahid HassanIMPACT OF MILITARY EXPENDITURES ON POVERTY IN PAKISTAN
Militāro izdevumu ietekme uz nabadzību Pakistānā
Влияние военных расходов на бедность в Пакистане
27
Vera Boronenko, Sasa DrezgicECONOMIC DETERMINANTS OF TERRITORY COMPETITIVENESS AND DEVELOPMENT SUSTAINABILITY
Teritorijas konkurētspējas un attīstības ilgstpējas ekonomiskie nosacījumi
Экономические предпосылки конкурентоспособности и долгосрочности развития территории
44
Sociālā psiholoģija / Social psychology / Социальная психология
Larisa Ābelīte, Ilona SkujaATSEVIŠĶU DZĪVESVIETU PIESAISTES UN PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU KOPĪBAS SAJŪTAS ASPEKTU IZPĒTE ZVIEDRIJĀ, SOMIJĀ UN LATVIJĀ
Studying of the citizensí place attachment and sense of community different aspects in Sweden, Finland and Latvia
Исследование различных аспектов привязанности к месту жительства и чувства общности у горожан в Швеции, Финляндии и Латвии
68
Jauno zinātnieku tribīne / Tribune for young researchers / Трибуна молодых учёных
Яна ДашинаМОЛОДЁЖНЫЙ НАРКОТИЗМ В РОССИИ И ЛАТВИИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Jauniešu narkotisms Krievijā un Latvijā: empīriska pētījuma metodoloģiskais pamatojums
Youth narkotism in Russia and Latvia: Methodological approach to empirical studies
84
ZINĀTNISKĀ DZĪVE / SCIENTIFIC LIFE / НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Vera Boronenko, Dora Medved, Sandro Bozanic, Vedrana JustinicINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "CONTEMPORARY ISSUES OF LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT"100
Автор(ы)Название статьистр.
Ekonomika / Economics / Экономика
Елена ВанкевичОБНОВЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Nodarbinātības politikas orientieru atjaunošana mūsdienu apstākļos
Renewal of employment policy benchmarks in the modern context
7
Socioloģija / Sociology / Социология
Dina BiteDECENT WORK IN POINT OF VIEW OF LATVIAN TEACHERS
Cienīgs darbs Latvijas skolotāju skatījumā
Достойный труд в оценках учителей Латвии
24
Ginta KronbergaUNIVERSITIES IN KNOWLEDGE TRANSFER IN LATVIA
Augstskolas zināšanu pārnesē Latvijā
Высшие учебные заведения в процессе переноса знаний в Латвии
34
Sociālā psiholoģija / Social psychology / Социальная психология
Aivis DombrovskisIDENTITĀTES KRĪZES APTAUJAS SKALAS PSIHOMETRISKIE RĀDĪTĀJI LATVIJAS VIDĒ
Identity crisis inquiry scales psychometric indices in environment of Latvia
Психометрические показатели шкалы опросника кризиса идентичности в латвийской среде
60
Margarita Nesterova, Alexey RuzaPRISONERS` REPRESENTATIONS OF JUSTICE AND BELIEF IN A JUST WORLD
Ieslodzīto sociālie priekšstati par taisnīgumu un ticība taisnīgai pasaulei
Представления заключённых о справедливости и вера в справедливый мир
81
Tiesību zinātne / Law / Юриспруденция
Алла ОлейникНАЛОГОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ И ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Nodokļu saistības nodokļu maksātāja pienākumu sistēmā: Ukrainas un Latvijas Republikas likumdošanas salīdzinošais raksturojums
The tax duty in the system of taxpayer duties: comparative characteristics of legislation of Ukraine and the Republic of Latvia
94
Автор(ы)Название статьистр.
Ekonomika / Economics / Экономика
Kristaps RočānsCLUSTERS - COOPERATION CULTURE APPROACH
Klasteri - sadarbības kultūras pieeja
Кластеры – подход культуры сотрудничества
7
Socioloģija / Sociology / Социология
Gilberto Marzano, Roberta VicedominePRIVILIGED OBSERVERS TALK ABOUT THEIR LIVING TOWN
Priviliģētie iedzīvotāji runā par pilsētu, kurā dzīvo
Привилегированные жители говорят о городе, в котором проживают
32
Ieva KārkliņaLATVIJAS TRŪCĪGO ĢIMEŅU SKOLĒNU SOCIĀLO ELASTĪGUMU VEICINOŠO FAKTORU SOCIOLOĢISKA ANALĪZE
Sociological analysis of factors contributing to social resilience of students from economically disadvantaged families in Latvia
Социологический анализ факторов, способствующих социальной эластичности школьников из нуждающихся семей в Латвии
57
Vera Boronenko, Vladimir Menshikov, Gilberto MarzanoTOPICALITY OF CYBERBULLYING AMONG TEENAGERS IN RUSSIA AND LATVIA
Kiberpazemojuma aktualitāte pusaudžu vidū Krievijā un Latvijā
Актуальность киберунижения в среде подростков России и Латвии
84
Michal SkrzypekLAYMEN`S ACTIONS IN ILLNESS AND HEALTH AS CENTRAL ANALYTICAL CATEGORY OF CONTEMPORARY MEDICAL SOCIOLOGY
Nekompetentu cilvēku darbības slimībā un veselībā kā mūsdienu medicīnas socioloģijas centrālais analītiskais jautājums
Действия некомпетентных людей в болезни и здравии как центральный аналитический вопрос современной социологии медицины
105
ZINĀTNISKĀ DZĪVE / SCIENTIFIC LIFE / НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Izdotās monogrāfijas / Published Monographs / Изданные монографии
Margarita ŅesterovaIeslodzīto sociālie priekšstati par taisnīgumu un ticība taisnīgai pasaulei 120
Oksana Ruža, Viktors VoronovsLatvijas reģionu nekustamo īpašumu vērtēšanas modeļi122
Aizstāvētie promocijas darbi / Defended doctoral theses / Защищенные промоционные работы
Inese HaitePolicentriska attīstība Latvijā un tās novērtēšana127
Eduards VanagsLatvijas darbaspēka starptautiskās migrācijas iemesli un ekonomiskās sekas: Latgales reģiona piemērs 133
Автор(ы)Название статьистр.
Socioloģija / Sociology / Социология
Karin Hilmer Pedersen, Lars JohannsenMISUSE, PUNISHMENT AND NEPOTISM. GENDER PERSPECTIVES ON CORRUPTION IN LATVIA
Ļaunprātīga izmantošana, sods un nepotisms: korupcijas dzimuma aspekts Latvijā
Злоупотребление, наказание и непотизм: гендерный аспект коррупции в Латвии
7
Арвидас Виргилиюс Матулионис, Моника Фреюте-Ракаускене, Кристина ШлявайтеМЕЖДУ ЛОКАЛЬНОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ: АНАЛИЗ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП (РУССКИЕ, ПОЛЯКИ, БЕЛОРУСЫ) В ЛИТВЕ
Starp vietējo un Eiropas identitāti: etnisko grupu (krievu, poļu, baltkrievu) izpēte Lietuvā
Between the Local and European Identity: an Analysis of Ethnic Groups (Russians, Poles, and Belarusians) in Lithuania
18
Ekonomika / Economics / Экономика
Rana Zamin Abbas, Hasan Sohaib Murad, Ahmed F. Siddiqui, Muhammad Razzaq AtharMIRROR UP TO BENEVOLENT PATERNALISTIC LEADERSHIP (BPL): AN EXPLORATORY ACCOUNT
Labdarīgas paternalistiskās līderības (LPL) prakse: pētnieciskais novērtējums
Практика благотворительного патерналистского лидерства (БПЛ): исследовательская оценка
42
Владимир Меньшиков, Эдуардс Ванагс, Ольга ВолковаСОВОКУПНЫЙ КАПИТАЛ, ЕГО СТРУКТУРА И ВЗАИМОСВЯЗЬ С ТРУДОВОЙ МИГРАЦИЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ЛАТГАЛИИ)
Kopkapitāls, tā struktūra un kopsakarība ar darbaspēka migrāciju (Latgales piemērs)
Aggregate Capital, its Structure and Interaction with Labour Migration (The Case of Latgale)
61
ZINĀTNISKĀ DZĪVE / SCIENTIFIC LIFE / НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Konferences / Conferences / Конференции
Alīna Ohotina, Vera BoroņenkoLiepājas Universitātes socioloģisko pētījumu centram - 10 gadi91
Vera BoronenkoPakistan: Notes on International Conference and More94
Вера БороненкоПакистан: заметки о международной научной конференции и не только105
Realizējamie projekti / Ongoing Projects / Реализуемые проекты
Zane Zeibote, Uldis Eglītis, Ilva Rudusa, Vera BoroņenkoErasmus For Young Entrepreneurs (EYE) projekts: Latvijas jaunie uzņēmēji var stažēties Eiropas uzņēmumos115
Elena Pallares, Jonathan Borg, Catalin Amza, Akos Radoczy, Jorge GarciaLogiCAD Project: Transfer of Best-Practice and Innovation in CAD for Logistics Stakeholders. The 2nd Transnational Meeting of the Project`s Partners at the Institute of Social Research of the Daugavpils University117
Izdotās monogrāfijas / Published Monographs / Изданные монографии
Peter SasvariThe Impact of Information Technology on Business Productivity: Revealing the Link between Company Size Categories and the Proliferation of Business Information Systems in Hungary120
Автор(ы)Название статьистр.
Экономика
Галина СоколоваМодернизация как “ответ” общества на “вызов” глобальных изменений в мире: методологический аспект7
Naveed Yazdani, Abdul Rasheed KausarIkujiro Nonaka: a Knowledge Management Guru25
Vera Boroņenko, Jeļena Lonska, Andris SpūlisReģiona konkurētspējas un attīstības ilgtspējas ekonomisko nosacījumu izpēte37
Viktorija Šipilova, Guido BaldiCan Interregional Branding Strategies Work? Impact of the "Baltic Sea Region`s Umbrella Brand" on the Baltic Countries in an Economic Context62
Психология
Sandra MihailovaPoverty and Money: A Psychological View78
Santa VoroneLatvijas studentu psihosociālās labklājības modeļa īpatnības Latgales reģionā101
Владимир Янсон, Ирина КазановскаяКогнитивные факторы преодоления стресса118
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Gatis PāvilsEiropas teritoriālās attīstības pētnieki pulcējas Jūrmalā133
Peter SmithInternational Conference on Cyberbullying: COST IS0801 in Paris, 2012136
Изданные монографии
Deniss Hanovs, Vladimirs Meņšikovs, Ivans Jānis Mihailovs, Valdis Tēraudkalns, Vladislavs VolkovsIepazīsti Eiropu, Iepazīsti Latviju! Ievads starpkultūru komunikācijā139
Автор(ы)Название статьистр.
Экономика
Abbasali Abounoori, Zahra Akbari, Mohsen GhavamipourInternational Tourism and Its Role in Economies5
Olga KazakaSociālie mediji mārketinga komunikācijas teorijās: korporatīvās biznesa komunikācijas aspekts23
Viktorija ŠipilovaInovācijas ekonomiskās izaugsmes un lejupslīdes laikā nozaru griezumā: divu polu piemērs43
Jeļena LonskaLatvijas teritorijas attīstības novērtēšanas metodoloģiskie izaicinājumi pasaules prakses kontekstā68
Социология
Slawomir Partycki, Kamil FilipekNetwork Money in the Conditions of Financial Crisis in the European Union91
Arvydas Guogis, Audrius BitinasOn the Causes and Direction of the Development of the Lithuanian Social Policy Model and Its Guarantees108
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Изданные монографии
Maria Johanna SchoutenA Sociology of Gender124
Aivars StankevičsSocial Dimension of the Higher Education in Latvia126
Aina ČaplinskaAizņēmēja kredītspēja un bankas kredītportfeļa veidošanas problēmas Latvijā129
Vadims Krasko, Viktors VoronovsPatērētāju uzvedība: sociālekonomisko faktoru reģionālā pētījuma pieredze131
Ērika KrutovaStarpvalstu sadarbība transnacionālo organizēto noziegumu izmēklēšanā133
Inta OstrovskaLatvijas iedzīvotāju izglītība sociālās audzināšanas kontekstā134
Автор(ы)Название статьистр.
Социология
Владимир СперанскийРесентимент – постоянный компонент межнациональных отношений: возможности ограничения его воздействия на общественное сознание в Польше и России7
Kārlis LitaunieksIzvairīšanās no nodokļu nomaksas kā sociālās deviācijas izpausme Latvijā22
Экономика
Владимир Меньшиков, Эдуардс ВанагсМеждународная трудовая миграция: поиск методологических оснований эмпирического исследования45
Khalil Arbi, Vera BoronenkoFrom Comparative Towards Competitive Advantage of Pakistanís Agricultural Sector: The Analysis of One Decade71
Žanna SvarinskaLauksaimniecības nozares izaugsmes potenciāla noteikšanas metodoloģiskais modelis (uz Latvijas piemēra)95
Alīna Ohotina, Lilija GorbacevičaOrganizācijas kultūras modelis augstākās vadības un darbinieku skatījumā123
Rets Renemanis, Ļubova Renemane, Zinta RugājaKompensējamie medikamenti Latvijā: sistēmas darbības principi un tās pilnveidošanas iespējas139
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Изданные монографии
Ilga Lavrinoviča, Olga LavriņenkoIedzīvotāju ienākumu diferenciācija Latvijas reģionos157
Автор(ы)Название статьистр.
Экономика
Peter SasvariA Comprehensive Survey on the Economic Effects of Information and Communication Technology in Hungary7
Agnieszka Mozyro, Slawomir PartyckiNetwork Enterprise: New Trends in the Labor Market25
Aina ČaplinskaAizņēmēja kredītspēja un tās izvērtēšanas izpēte Latvijas komercbankās42
Социология
Marzena Piotrowska-Trybull, Stanislaw SirkoThe Influence of a Military Unit on Municipal Development in the Inhabitants Opinion67
Антон Слонимский, Марина Слонимская, Анна ПобольТрансграничное предпринимательское сотрудничество в зеркале оценок его участников93
Līga Paula, Dina Bite, Ginta KronbergaStudiju darbu tēmu izvēle zināšanu pārneses kontekstā: Latvijas Lauksaimniecības Universitātes gadījums109
Психология
Анастасия БелолуцкаяВозрастные особенности формирования структур диалектического мышления125
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Aleksandrs Baikovs, Inesa ŅikiforovaStarptautiskā zinātniskā konference "Valsts un tiesību aktuālās problēmas"141
Изданные монографии
Vitolds ZaharsLatvijas kriminālpolitika: retrospekcija un nākotnes vīzija161
Olga LavriņenkoCentrāleiropas un Austrumeiropas iedzīvotāju dzīves līmeņa veidošanās atšķirību pētīšana pa reģioniem163
Sergejs IgnatjevsTeritorijas mārketings kā reģiona stratēģiskās attīstības faktors165
Автор(ы)Название статьистр.
Социология
Mikkel Berg-Nordlie, Aadne Aasland, Olga TkachCompatriots or Competitors? A Glance at Rossiyskaya Gazeta`s Immigration Debate 2004-20097
Vladimir MenshikovLabour Market Quality: Investigation Experience in Latvia27
Galina SokolovaLabour Market in the Regions of Belarus: Employment, Underemployment and Unemployment45
Экономика
Yelena VankevichRegionalization of Employment Policy in Belarus61
Вера Бороненко, Зане ЗейботеСпецифика региональной концентрации рабочей силы в экономике Латвии77
Anna WasilukManagement of Competence in Modern Companies97
Сергей Игнатьев, Вера БороненкоРоль маркетинга территории в стратегическом развитии регионов Латвии109
Трибуна молодых учёных
Ilga LavrinovičaIenākumu diferenciācija Latvijas reģionos135
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Alīna Ohotina, Liene Romaņuka, Iveta ReinholdeAugstskolu intelektuālais potenciāls reģionu attīstībai153
Автор(ы)Название статьистр.
Социология
Slawomir PartyckiEconomy in Relational Network Structures7
Aivars Tabuns, Tālis TisenkopfsIntelektuāļu lomas sabiedrībā15
Vera Boronenko, Maria Johanna SchoutenCareer Paths of Young Mothers in Latvia and Portugal34
Aivars Stankevičs, Ivans Jānis MihailovsGlobālās izglītības telpas veidošanās un Latvijas izglītība 50
Социальная психология
Jeļena JakovļevaLatvijas augstskolu un arodvidusskolu pirmo kursu studentu profesionālā identitāte 65
Margarita MihailovaJauniešu socializācijas šķēršļi un iespējamie risinājumi 21. gadsimta sākumā 83
Экономика
Ольга ЛавриненкоТенденции формирования уровня жизни населения Центрально-Восточной Европы103
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Vera BoroņenkoZiedi uz klintīm, Ādams Smits un excellence pieredze Norvēģijā123
Vera BoronenkoFlowers Growing on the Rocks, Adam Smith and an Excellent Experience in Norway 128
Автор(ы)Название статьистр.
Социология
Vladimirs MeņšikovsKopkapitāls un jaunatnes dzīves stratēģijas: socioloģiskais aspekts7
Vladimir KuzminTheoretical and Methodological Grounds of Research of Frontiers and Cross-Border Co-Operation in Political Limology (Study of Frontiers and Border Regions)38
Вера Бороненко, Владимир МеньшиковСоциологический и педагогический аспекты применения новых медиа в образовании Латвии в контексте развития е-общества 62
Юриспруденция
Jurijs Mašošins, Erika KrutovaLatvijas izglītības sistēmas tiesiskā harmonizācija: virzieni, metodes81
Социальная психология
Valery MakarevichFormation of Professional Identity of a TeacherResearcher100
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Vera BoroņenkoVeco draugu jauna tikšanās125
Автор(ы)Название статьистр.
Социология
Arvydas Guogis, Romualdas Kacevičius, Andrius StasiukynasThe Problems of Interaction between Municipalities and NonGovernmental Organizations in Two Lithuanian Municipalities: From Social Models Point of View 7
Экономика
Lilija GorbacevičaKorporatīvā kultūra kā organizāciju izmaiņu rādītājs18
Социальная психология
Māra VidnereSociālā intelekta un valodas etnokomunikatīvo prasmju attīstība jauniešiem latviešu un mazākumtautību skolās un to nozīme starpnacionālo attiecību veidošanā39
Исследования и проекты
Irīna Plotka, Dmitrijs Igoņins, Ņina BlūmenauaEtnisko nostādņu izpēte ar emocionālā praiminga metodi59
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Margarita MihailovaII Starptautiskā zinātniskā konference "Mūsdienu sasniegumi zinātnē un izglītībā"75
Olga Lavriņenko, Ilga LavrinovičaKārtējās ikgadējās ekonomistu konferences "Finanšu nodrošinājums un reģiona sociāli ekonomiskās attīstības prognozēšana" apskats79
Автор(ы)Название статьистр.
Юриспруденция
Vitolds ZaharsAr brīvības atņemšanu notiesāto personu resocializācija: teorija un mūsdienu realitāte7
Этносоциология
Лилия НизамоваЭтнические меньшинства в Российской Федерации, нациестроительство и мультикультурализм27
Социальная психология
Māra Vidnere, Aina NuchoThe Trauma of Exile and How a Group of Latvians in the USA Cope with It 47
Экономика
Jānis EglītisGlobālie reitingi un Daugavpils Universitātes faktors reģiona attīstībā59
Трибуна молодых учёных
Anna PalmaStudentu izglītības kvalitātes vadība atsevišķa studiju kursa ietvaros73
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Vera BoroņenkoStudijas Oslo vasaras skolā ("Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 2008")90
Tatjana Uzole, Santa VoronePārskats par XXIX Starptautiskā psiholoģijas kongresa norisi (Berlīne, Vācija, 2008. gada 20.-25. jūlijs)93
Автор(ы)Название статьистр.
Социология
Jacek KurczewskiSelf-Identification Structure in Opole Silesia and Kashubia: In Comparison with Daugavpils Poles7
Jussi Ronkainen, Pirkko Pitkanen and Paivi HarinenLimits of Multiple Citizenship? Dual State Membership in Finland30
Herbert SchuiThe Destruction of Knowledge: Neo-Liberalism as an Attack on Humanities51
Vladislavs Volkovs, Karīna StadnikaKrievu nacionālās minoritātes kolektīvā identitāte Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā69
Экономика
Vera Boroņenko, Anastasija VilciņaEkonomikas klasterizācijas teorētiskie un metodoloģiskie aspekti85
Lilija Gorbaceviča, Olga BičinskaKonkurences ietekme uz Latvijas Republikas balss telefonijas tirgu103
Трибуна молодых учёных
Timofey AgarinCategories of Membership: Employing Social Identity Theory in Analysis of Social Integration in the Baltic Societies124
Inta OstrovskaJaunieši un izglītība Latvijā audzināšanas socioloģijas aspektā147
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Mūsdienu ekonomikas socioloģija: kas izdarīts un kas vēl jādara? Intervija ar profesoru Juriju Veselovu (Sanktpēterburgas Valsts universitāte, Krievija). Intervēja Viktors Voronovs162
Современная экономическая социология: что сделано и что впереди? Интервью с профессором Юрием Витальевичем Веселовым (Санкт-Петербургский государственный университет). Интервью провел Виктор Воронов165
Vladislavs Volkovs, Vera BoroņenkoEiropas Sociologu asociācijas 8. konference168
Aija EglīteEkonomikas zinātne lauku attīstībai172
Автор(ы)Название статьистр.
Экономика
Elita JermolajevaEiropas Savienības līdzfinansējums Latvijas reģionu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai7
Saulius Stanaitis, Darius ČesnavičiusThe Economic Development of Vilnius City and Business Environment in 1995-200532
Jānis Vanags, Rovena RobaSievietes Latvijas sabiedrībā - kvantitatīvie un kvalitatīvie dinamikas aspekti47
Victor Voronov, Jury VeselovFactors Raising Competitiveness of Economy in Latgale in the Frameworks of European Integration61
Социальная психология
Išgalejs IšmuhametovsJauniešu vientulības mērīšana (vientulības skala UCLA, 3. versija)83
Māra Vidnere, Aina Ozolina NuchoChildren of Genocide: Latvian Adult Survivors of Growing up in Siberia Having Been Deported by Soviet Regime102
Социология
Arvydas GuogisOn the Differences between the Lithuanian and Swedish Social Models112
Трибуна молодых учёных
Aleksejs MarčenkoBanku kreditēšanas ietekme uz inflāciju Latvijā128
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ. РЕЦЕНЗИИ
Saruna ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Tālivalža Vilciņa balvas ieguvēju, socioloģijas doktoru, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesoru Aivaru Tabunu. Interviju pierakstījusi Margarita Mihailova144
Olga Lavriņenko, Inta OstrovskaEkonomikas doktorantu konferences Daugavpils Universitātē kļūst par tradīciju150
Elita Jermolajeva, Voronovs, V., Petrova, I., Račko, E. Reģionālās ekonomikas konkurētspējas paaugstināšana un aktīvā adaptācija globalizācijas apstākļos. Daugavpils, 2006. 161
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo pētījumu institūta 2006. gadā realizētie projekti. Informāciju par projektiem apkopojis DU SZF Sociālo pētījumu institūta direktors Vladislavs Volkovs164